Johtajan esimerkki innostaa ja motivoi muita, mutta jokaisella on vastuu motivoitumisestaan

Puhuessani yritysvalmennuksissa johtamisesta minulta usein kysytään keinoja, miten työntekijää voidaan parhaiten motivoida työssään. Kysymys on sinänsä hyvä, sillä motivoitunut työntekijä on myös tehokas työssään ja tuottaa lisäarvoa työpaikalleen. Usein minusta tuntuu kuitenkin siltä, että monet kysyjät ajattelevat asiaa niin, että motivoinnissa esimiehen on oltava se aktiivinen osapuoli työntekijän ollessa ainoastaan passiivinen motivoinnin kohde eli vastaanottava osapuoli. Motivoinnissa on kyse kuitenkin mielestäni siitä, että molempien osapuolien on otettava siitä vastuuta. Esimiehen pitää tietenkin aktiivisesti motivoida työntekijöitään, mutta työntekijän pitää myös itse ottaa vastuuta motivoitumisestaan. Lisäksi tärkeää on muistaa se, että esimiehen pitää itse toimia motivoinnissa hyvänä esimerkkinä eli hänen itsensä pitää olla motivoitunut omassa työssään ja johtamisessaan. Tästä asiasta kirjoitinkin jo eräässä blogikirjoituksessani.

”Rekrytoinnissa pitäisi nykyistä vielä enemmän kiinnittää huomiota työnhakijan motivoitumisen tasoon”

Työntekijän motivoitumista työpaikassaan helpottaa se, että hän jo työpaikkaan tullessaan on riittävän motivoitunut uuteen työhönsä. Tämän vuoksi mielestäni työntekijöiden rekrytoinnissa pitäisi nykyistä vielä enemmän kiinnittää huomiota työnhakijan motivoitumisen tasoon kuin pelkästään tuijottaa hänen koulutustaan ja pätevyyttään. Jo valmiiksi motivoituneen uuden työntekijän kouluttaminen uusien työtehtävien vaatimuksiin on kuitenkin paljon helpompaa kuin pätevän, mutta vähemmän motivoituneen, työntekijän motivoiminen ja opastaminen uusiin työtehtäviinsä.

”Johtamisella, on paljon merkitystä työntekijöiden motivoinnissa”

Johtajalla, ja johtamisella, on paljon merkitystä työntekijöiden motivoinnissa. Kuten olen jo aikaisemmin todennutkin, motivoivan johtamisen lähtökohtana on se, että johtaja kykenee näkemään itsensä roolimallina, esimerkkinä, muille työyhteisön jäsenille. Tällaisella johtajalla yhtenä avainominaisuutena on se, että hän asettaa itselleen ja vastuulliselle käyttäytymiselleen korkeat vaatimukset. Hän tiedostaa, että työyhteisön muut jäsenet seuraavat häntä ja hänen käyttäytymistään asettaen omat standardinsa sen mukaan, miten he näkevät hänen toimivan.

Motivoivalla johtajalla on viisi ominaisuutta, jotka erottavat hänet latistavista johtajista. Ensimmäiseksi, hänellä on selkeä visio. Hän kykenee seisahtumaan päivittäisistä tehtävistään ja havainnoimaan kokonaisuuden. Hän on kehittänyt kyvyn siirtää katseensa tulevaisuuteen ja näkemään siellä olevia uusia mahdollisukksia, Motivoivalla johtajalla on myös taito siirtää tämä tulevaisuudenkuva selkeänä haasteena työntekijöilleen ja innostaa heitä vision saavuttamiseen.

”Motivoiva johtaja on suoraselkäinen”

Toiseksi, motivoivan johtajan ehkä tärkeimpänä yksittäisenä ominaisuutena voidaan pitää suoraselkäisyyttä. Lyhyesti sanottuna se tarkoittaa tinkimätöntä rehellisyyttä kaikkessa mitä hän sanoo ja tekee. Hän ei tee kompromissejä niissä asioissa, joiita hän pitää faktoina. Johtajan suoraselkäisyys tarkoittaa myös sitä, että hän kykenee myöntämään omat puutteensa ja erehdyksensä. Samalla hän kykenee kehittämään vahvuuksiaan kompensoimalla näin heikkouksiaan. Motivoiva johtaja toimii avoimesti ja suoraan erilaisiaa tilanteissa ja muiden ihmisten kanssa. Hän ei toimi kenenkään selän takana aiheuttaen näin ristiriitoja ja väärinymmärryksiä ihmisten välille. Tällä tavoin hän saa muut ihmiset kunnioittamaan ja arvostamaan itseään.

”Rohkeus on aivan välttämätön ominaisuus”

Kolmanneksi, yksi motivoivan johtajan erottuvimmista ominaisuuksista on rohkeus. Se on lähes aina näkyvissä johtajan sanoissa ja toiminnassa. Rohkeus on aivan välttämätön ominaisuus, jotta saataisiin aikaan menestystä ja onnistumisia. Näin johtaja myös kykenee motivoimaan muita tekemään parhaansa. Hienon vision luominen sekä sitoutuminen toimimaan suoraselkäisesti ovat vielä suhteellisen helppoa, mutta kulkeminen visiota kohti esteitä ja haasteita kohdaten vaatii todella paljon rohkeutta. Lisäksi näiden esteiden voittaminen edellyttää usein suuria uhrauksia. Ilman rohkeutta tavoitteiden saavuttaminen olisi mahdotonta.

Neljänneksi, motivoiva johtaja on realisti. Realisti näkee maailman sellaisena, kun se todella on, eikä sellaisena kun hän unelmissaan haluaisi sen olevan. Realisti ei luota onneen, toivo ihmeitä, odota saavansa mitään ilman työntekoa tai toivo ongelmien ratkeavan itsestään. Hyvä motivoiva johtaja katsoo maailmaa objektiivisesti ja hän ei sorru itsepetoksiin. Hän kokee tärkeänä katsoa asioita juuri sellaisina kuin ne todellisuudessa ovat ja kehottaa myös muita toimimaan samalla tavalla. Näin työtä kyetään tekemään reaalimaailmassa.

Viidenneksi, motivoiva johtaja ymmärtää ja hyväksyy vastuun. Hän ymmärtää, että elämässä ja työssä pitää välillä tehdä suuria, haastavia ja ratkaisevia päätöksiä. Välillä nämä päätökset osoittautuvat onnistuneiksi mutta välillä ne voivat johtaa suuriin epäonnistumisiin. Onnistumisen hetkellä hän kykenee jakamaan kunnian työntekijöilleen, mutta epäonnistumisen hetkillä hän ei siirrä vastuuta päätöksistään muille, vaan ottaa kaiken vastuun itselleen. Tätä vastuunkantamisen periaatetta on ehkä kaikkein vaikeinta kehittää. Se vaatii todella hyvää itsetuntoa ja rohkeutta.

”Motivoituminen perustuu jokaisen ihmisen omiin uskomuksiin, arvoihin, henkilökohtaisiin kiinnostuksiin”

Toisen ihmisen motivoiminen on sitten oma lukunsa. Kun organisaatiossa johtaja yrittää vaikuttaa toisen ihmisen motivointiin, on hänen tärkeää muistaa, että motivoituminen syntyy pohjimmiltaan ihmisessä itsessään. Tämän vuoksi pelkästään johtajan käskyillä, pyynnöillä ja vetoomuksilla motivoitumista ei saada aikaan. Motivoituminen perustuu jokaisen ihmisen omiin uskomuksiin, arvoihin, henkilökohtaisiin kiinnostuksiin tai jopa pelkoon. Vaikka ulkoiset tekijät voivat edesauttaa motivoitumista, ihmisen on kuitenkin itse haluttava motivoitua. Tehokkaimmillaan motivoituminen on silloin, kun motivoinnin ulkoiset ja sisäiset tekijät tukevat toisiaan.

Usein puhutaan, että raha tai rahaan verrattavat materiaaliset kannusteet olisivat parhaita motivaatiokeinoja saada työntekijät tekemään parastaan, mutta onko asia todella näin? Monet motivaatioasiantuntijat sanovat, että raha voi kyllä motivoida ihmisiä, mutta sen vaikutus ei ole kovinkaan pitkäkestoinen. Tämän vuoksi motivointiin pitääkin löytää muita kuin rahallisia keinoja. Lähes aina ei-rahalliset keinot ovatkin paljon tehokkaampia ja pitkäkestoisempia kuin rahalliset keinot.

Näitä ei-rahallisia eli motivoinnin sisäisiä tekijöitä on monia. Yksi tärkeä asia on siinä, että yksilön on koettava työnsä tarpeeksi haastavaksi. Työssä pitää olla haasteita, mutta tavoitteiden saavuttaminen ei saa kuitenkaan olla liian ylivoimaista. Lisäksi työntekijän pitää saada jatkuvaa ja reaaliaikaista palautetta työsuorituksestaan. Toiseksi, uteliaisuus on tärkeä ihmisiä motivoiva asia. Työssä pitää olla sellaisia mielenkiintoa herättäviä asioita, jotka houkuttelevat ihmisiä kehittämään itseään. Kolmanneksi, useimmat ihmiset haluavat hallita omaa kohtaloaan. Jotta he pysyisivät motivoituneina, heidän on ymmärrettävä oman työnsä syy-seuraussuhteet. Heidän työllään pitää olla merkitystä. Neljänneksi, ihmisillä pitää olla unelmia. Nämä unelmat työpaikalla voivat liittyä esimerkiksi uralla etenemiseen tai ylenemiseen. Viidenneksi, terve kilpailu voi olla myös motivoiva tekijä. Ihmisillä on luontainen tarve kilpailla toistensa kanssa ja jos kilpailu on tervehenkistä, se tuo motivaatiota työn tekemiseen. Kuudenneksi, yhteistyön tekeminen muiden kanssa motivoi monia ihmisiä. Useimmat ihmiset saavat tyydytystä sillä, että kykenevät auttaa muita ihmisiä saavuttamaan tavoitteensa. Lopuksi, ihmisille on tärkeää saada muilta tunnustusta tekemästään työstä. Muiden, etenkin oman esimiehen, antama tunnustus rohkaisee ja motivoi ihmistä tekemään jatkossakin parastaan.

”Työntekijät arvostavat vahvaa johtajaa, joka kannustaa heitä tekemään parhaansa”

Nämä edellä mainitut ei-rahalliset keinot liittyvät läheisesti johtajaan, hänen tapaansa johtaa sekä johtamisen avulla syntyneeseen henkiseen työilmapiiriin. Useissa selvityksissä on havaittu, että työntekijät arvostavat vahvaa johtajaa, joka kannustaa heitä tekemään parhaansa. Tässä kannustamisessa johtaja voi käyttää monia eri keinoja. Motivoiva johtaja energisoi muita ihmisiä tuomalla innostusta ja positiivista energiaa työpaikalleen joka päivä. Hän asettaa työssään ihmiset etusijalle, sillä hän tiedostaa, että mikään organisaatio ei ole sen parempi kuin ihmiset, jotka pyörittävät sitä. Motivoiva johtaja ymmärtää, että johtaminen on ihmisiin vaikuttamista. Tämän vuoksi hän panostaa tehokkaaseen viestintään unohtamatta hyvän kuuntelun merkitystä johtamisessa. Motivoiva johtaja kannustaa ihmisiä löytämään ratkaisuja ongelmiin ilman, että hänen itse täytyy koko ajan puuttua asioihin, varsinkaan niihin yksityiskohtiin. Lisäksi hänen johtamisensa ei perustu titteleihin tai hierarkkiseen asemaan, vaan kokemukseen ja osaamiseen. Hän mentoroi työntekijöitään, rohkaisee heitä sekä tekee heistä tasavertaisia kumppaneita (unohtamatta kuitenkaan esimiesrooliaan). Näillä keinoin motivoiva johtaja saa työntekijät arvostamaan itseään ja saa heidät tekemään työnsä parhaimmalla mahdollisella tavalla.

Vielä tähän loppuun laitan vielä hieman muistilistaa niille johtajille, jotka haluavat omilla toimillaan motivoida työntekijöitään loistaviin tuloksiin.

1. Ota selville, mitä työntekijäsi todella tarvitsevat eli keskity kuuntelemaan heitä.
2. Kunnioita työntekijöistäsi ja arvosta heidän työtään
3. Lopeta mikromangerointi eli älä puutu johtamisessa pikkuasioihin
4. Johda omalla esimerkilläsi
5. Ole helposti lähestyttävä äläkä eristäydy
6. Painota johtamisessasi organisaation tehtävää ja jokaisen roolia tehtävän toteuttamisessa
7. Jos lupaat jotain, pidä myös lupauksesi
8. Tee myös vaikeita päätöksiä, sillä päättäväisyyttäsi arvostetaan
9. Näytä tunteesi, kuitenkin halliten niitä
10. Kannusta työntekijöitäsi yrittämään parhaansa ja jopa ylittämään rajansa
11. Myönnä tarvittaessa tietämättömyytesi
12. Älä johda pelolla
13. Kasvata tulevia johtajia sisältäpäin antamalla työntekijöillesi päätösvaltaa sekä myös vastuuta
14. Rohkaise ihmisiä henkilökohtaiseen kasvuun, myös työpaikan ulkopuolella
15. Virheen ilmetessä, älä etsi syyllisiä, vaan huolehdi virheen korjaamisesta sekä varmista, ettei samaa virhettä enää toisteta
16. Tee paljon kysymyksiä, sillä näin saat paljon tietoa ja opetat samalla muut ihmiset ajattelemaan omilla aivoillaan
17. Todista osaamisesi taso
18. Opettele tuntemaan ja huomiomaan työntekijäsi yksilöinä
19. Ymmärrä tehtäväsi ja roolisi johtajana oikein
20. Rohkaise työntekijöitäsi osallistumaan organisaation kehittämiseen
21. Ole avoin ihmisenä ja johtajana

Kuten olen jo sanonut, jotta johtaja kykenisi motivoimaan muita ihmisiä, pitää hänen ensin kyetä motivoimaan itsensä. Hänen on tavoiteltava erinomaisuutta sitoutumalla itsensä kehittämiseen koko kapasiteettiinsa tulemalla johtajaksi elämänsä kaikilla alueilla. Tämän jälkeen hänen on helppo heittäytyä täysillä omaan työhönsä johtajana. Näin johtaja pystyy saavuttamaan myös muiden ihmisten kunnioituksen ja arvostuksen. Johtajuus on jatkuvaa kasvua jokaisena päivänä.

Esa Lehtinen

 

Kommentti artikkeliin “Johtajan esimerkki innostaa ja motivoi muita, mutta jokaisella on vastuu motivoitumisestaan”
  1. Tietoisuus sanoo:

    Edelleen,

    Parhaat johtajat eivät ole niitä jotka hankkivat itselleen eniten seuraajia, vaan niitä jotka tekevät muistakin itsensä johtajia.

    Muuten kaikki on vain liirunlaarumia.

Jätä kommentti

css.php