Esimies – kehity ihmisenä ja johtajana

Esimiestyön perustana on johtaminen. Lyhyesti määriteltynä johtamisen tarkoituksena on saada organisaation jäsenet sekä ymmärtämään että hyväksymään mitä on tehtävä ja miten on tehtävä, jotta toiminta organisaation tavoitteiden saavuttamiseksi olisi mahdollista. Esimiehen työn päätarkoituksena on huolehtia siitä, että hänen vastuualueelleen kuuluvat tehtävät pystytään hoitamaan sovitulla tavalla. Hän huolehtii siitä, että työn tavoitteet ovat selvät ja toiminta on tavoitteiden mukaista. Usein esimiehillä on myös tulosvastuu oman yksikkönsä toiminnasta. Samoin esimiehellä on monta erilaista roolia. Hän toimii samaan aikaan sekä esimiehenä, alaisena, kollegana että yrityksen ulkopuolella oman yrityksensä edustajana. Näiden seikkojen vuoksi hyvälle esimiehelle voidaan asettaa monia vaatimuksia. Seuraavassa tarkoituksenani on antaa joitakin käytännön vinkkejä hyvälle esimiehelle tai sellaiseksi pyrkivälle.

”Esimies on palvelija, jonka tehtävänä on auttaa toisia ihmisiä kasvamaan täyteen mittaansa ihmisinä”

Arvoisa esimies!

Muista, että roolisi on olla työyhteisösi ja alaistesi palvelija
Filosofi Maija-Riitta Ollila on sanonut kuvaavasti, että esimies on palvelija, jonka tehtävänä on auttaa toisia ihmisiä kasvamaan täyteen mittaansa ihmisinä. Tämän takia esimiehenä sinun on luotava alaisillesi kehitysmahdollisuuksia etkä koko ajan saa hengittää heidän niskaansa. Esimiehenä sinulla on oleellinen rooli työntekijöiden tukemisessa, jotta heillä olisi mahdollisuus kokea työssään mielekkyyden ja onnistumisen tunteita.

Johda muita niin kuin toivoisit itseäsikin johdettavan
Ajattele, miltä tuntuisi olla oman itsesi alaisena ja ottaa sillä hetkellä vastaan itsesi antamia ohjeita, käskyjä ja sanoja. Ehkä tämä auttaa sinua miettimään omia toimintatapojasi ja kommunikointiasi työyhteisössäsi. Samalla se tuo esille myös sinun hyviä käytäntöjäsi. Muista, että sinulla on suuri vastuu oman työyhteisösi tunneilmastosta ja sen laadusta.

Ole toiminnassasi ja päätöksissäsi tasapuolinen ja oikeudenmukainen
Yksi tärkeimpiä asioita toimessasi esimiehenä on olla tasapuolinen ja oikeudenmukainen kaikkia alaisiasi kohtaan. Sinä et saa luokitella alaisiasi ”hyviin tyyppeihin” ja ”rupusakkiin” ja näin arvottaa ihmisiä mieltymystesi mukaan. Tällainen luokittelu jakaisi myös työyhteisösi toisiaan kyräileviin klikkeihin, jolloin ihmissuhteet ja toiminnan tehokkuus kärsisivät. Olemalla oikeudenmukainen ja tasapuolinen sinä taas ansaitset kaikkien alaistesi kunnioituksen ja arvostuksen esimiehenä
”Palaute on tärkeää työn ja ihmisten kehittymisen kannalta”

Anna rehellistä ja reaaliaikaista palautetta, myös sitä myönteistä
Palautteen antaminen ja myös sen vastaanottaminen tuntuu vieläkin meillä Suomessa olevan monille esimiehille se ”Akilleen kantapää”. Monissa työyhteisöissä tuntuu olevan yhä voimassa aataminaikainen ilmapiiri, että kaikki sujuu hyvin, jos esimies ei sano mitään. Asia ei kuitenkaan ole näin. Palaute on tärkeää työn ja ihmisten kehittymisen kannalta. Tämän vuoksi pyri antamaan palautetta aina tilaisuuden tullen ja asioiden niin vaatiessa. Jos et mielestäsi hallitse palautteen antamisen ja vastaanottamisen jaloa taitoa, opettele sitä.

Kannusta ja rohkaise alaisiasi
Hyvänä esimiehenä kannustat alaisiasi kohti hyviä tuloksia. Kannustamalla ja rohkaisemalla heitä saat aikaan yhteistyökykyisen ja –haluisen työyhteisön, joka on valmis suuriin saavutuksiin.

Luo työyhteisöösi ”virheet salliva” työilmapiiri
Tämä hieman paradoksaalinen ohje tarkoittaa sitä, että virheiden tapahtuessa älä keskity syyllisten etsimiseen, vaan pyri ehkäisemään virheitä oppimalla niistä. Ihminen on erehtyväinen ja joskus me kaikki teemme virheitä. Keskittymällä liialliseen syyllisten hakemiseen ja heidän syyllistämiseensä, luot työyhteisöösi ilmapiirin, missä virheitä yritetään kaikin keinoin peitellä ja missä kukaan ei halua ottaa vastuuta virheistään. Jos taas virheiden tekeminen on ”sallittua”, ihmiset tulevat heti kertomaan mokistaan ja näin virheet pystytään heti korjaamaan. Samalla myös virheistä opitaan.

”Ilman hyvää itsetuntemusta ja oman itsesi johtamista et kykene johtamaan hyvin myöskään muita ihmisiä”

Opi tuntemaan oma itsesi, omat vahvuutesi ja heikkoutesi
Itsensä johtaminen on tämän ajan avainasia johtamisessa. Hyvinvoinnin johtamisessa tämä onkin lähtökohtana. Se perustuu siihen, että kun tuntee itsensä, tietää omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa, pystyy näin pitämään hyvää huolta omasta hyvinvoinnistaan sekä kykenee itse asettamaan rajat omalle työlleen. Sinun pitää esimiehenä myöntää oma rajallisuutesi ja huolehtia omasta jaksamisestasi ja kehittymisestäsi. Sinun on lisäksi muistettava, että ilman hyvää itsetuntemusta ja oman itsesi johtamista et kykene johtamaan hyvin myöskään muita ihmisiä.

Muista, että elämässäsi on muitakin asioita kuin työ
Elämässä käytettyä aikaa voidaan kuvata kolmiona, joiden kulmat ovat työ, perhe ja ns. oma aika. Perusperiaatteena on se, että näiden kolmen asian kesken pitää säilyä tasapaino. Jos jokin asia korostuu liikaa, vie se tilaa muilta. Tämän takia muista, että vaikka työ on tärkeää, elämässä on muitakin tärkeitä asioita, kuten esimerkiksi perhe, ystävät ja harrastukset. Älä vie töitä kotiisi tai ystävyyssuhteisiisi.

Johda työntekijöitäsi edestä ja keskeltä, älä takaa
Hyvänä esimiehenä annat kunnian onnistumisista myös työntekijöillesi ja epäonnistumistilanteissa kannat niistä vastuun. Hyvä esimies ei välttele vastuitaan ja piileksi muiden selän takana.

Tee rohkeasti myös vaikeita päätöksiä
Esimiestyö olisi helppoa ja mukavaa, jos aina voisi tehdä kaikkia miellyttäviä, mukavia päätöksiä. Välillä kuitenkin sinun esimiehenä pitää rohkeasti tehdä myös niitä isoja vaikeita päätöksiä. Usko tai älä, näiden vaikeiden päätösten tekeminen saa alaisesi arvostamaan sinua.

Muodosta lähellesi vertaisverkko
Älä jää yksin vaan löydä lähellesi ihmisiä, kollegoita ja muita esimiestyöstä tietäviä, joiden kanssa voit jakaa kokemuksiasi ja kasvaa esimiehenä. Heidän kanssaan voit luottamuksellisesti keskustella niin työhösi kuuluvista valopilkuista kuin myös ongelmista ja vaikeuksista. Tulet huomaamaan, että puhuminen, toisten kuunteleminen ja asioiden jakaminen helpottaa elämääsi sekä antaa lisää energiaa ja eväitä esimiehenä työskentelyyn.

Aseta selkeät tavoitteet, seuraa tulosten toteutumista sekä ohjaa ja neuvo niiden saavuttamisessa
Muista esimiestyössäsi selkeys ja yksinkertaisuus. Määritä alaistesi työlle selkeät tavoitteet ja varmista samalla, että ne on oikein ymmärretty. Älä yritä puuttua heidän työnsä yksityiskohtiin, vaan toimi enemmänkin valmentajana, joka ohjaa ja neuvoo heitä kohti maalia eli tavoitteiden toteutumista.

”Sinun esimerkkisi on työyhteisön toiminnan katalyytti”

Laita itsesi likoon eli toimi esimerkkinä muille
Tärkeintä ei ole se, mitä sanot alaisillesi, vaan tärkeintä on se, miten itse toimit. Sinun oma esimerkkisi heijastuu työyhteisösi toimintaan. Jos itse jätät tervehtimättä, se tapa leviää herkästi myös muille. Et voi vaatia ketään innostumaan jostain asiasta, ellet itse myös innostu siitä. Sinun on turha puhua toimivasta palautekulttuurista, ellet itse osaa antaa ja vastaanottaa palautetta. Sinun esimerkkisi on työyhteisön toiminnan katalyytti.

Älä kerää kaikkia töitä itsellesi, vaan opettele delegoimaan
Esimiehenä sinun ei tarvitse olla kaikkien töiden asiantuntija. Tämän vuoksi sinun ei tarvitse sekaantua alaistesi töiden yksityiskohtiin. Yksinkertaisesti sanottuna: sinä et voi, eikä sinun tarvitse, osata kaikkia työtehtäviä. Tämän vuoksi keskity omiin esimiestehtäviisi ja opettele luottamaan alaisiisi niin, että voit jakaa heille heidän työtehtäviinsä kuuluvaa valtaa ja vastuuta. Muista kuitenkin, että lopullisen vastuun kannat sinä.

Älä ole toiminnan latistaja, vaan ole herkkä innostumaan ja samalla myös innostamaan muita
Yhtenä esimiehen tärkeänä tehtävänä on toimia työntekijöiden innostajana ja motivoijana. Sinun on kyettävä saamaan heidän liekkinsä syttymään ja muutettava se roihuksi, joka saa asioihin vauhtia. Tämä kaikki vaatii sitä, että sinun pitää itse ”pistää itsesi likoon”, syttyä helposti uusista asioista ja ideoista. Sinä olet se polttoaine, joka sytyttää työntekijöiden liekin.

Ole vuorovaikutustilanteissa avoin ja läsnä. Muista myös oikeanlainen huumori
Esimiehen tehtävien keskeisimmät asiat liittyvät viestintään ja vuorovaikutukseen. Hyvänä esimiehenä muistat noudattaa vuorovaikutuksessasi ns. ”kolmen K:n menetelmää”: 1. Kuuntele, 2. Kysele ja 3. Katsele ja seuraa toisen kehon kieltä. Pääpaino näistä kolmesta asiasta on nimenomaan kuuntelulla. Lisäksi hyvä esimies on vuorovaikutustilanteissa myös hyvä ”lukija” ja pystyy muokkaamaan viestiään kohteen mukaan. Esimiehenä kykenet myös perustelemaan päätöksesi alaisillesi. Lisäksi muistat, että hyvä, tilanteeseen sopiva huumorin käyttö usein voi pelastaa hankaliakin tilanteita.

”Luottamuksen voittaminen edellyttää avoimutta ja rehellisyyttä”

Pyri luottamaan työyhteisösi jäseniin enemmän kuin he itse uskovatkaan
Sinä olet aloitteentekijä ja tiedostat, että luottamus esimiehen ja alaisen välillä on erityisen tärkeää sekä työhyvinvoinnin että tehokkuuden kannalta. Sinä tiedät myös sen, että luottamusta toiseen ei synny ilman itseluottamusta. Lisäksi luottamuksen voittaminen edellyttää avoimutta ja rehellisyyttä. Tämän vuoksi luottamus työyhteisössä edellyttää hyvää johtajuutta, toimivia rakenteita, oikeudenmukaisia toimintatapoja ja yhteisiä sääntöjä, jotka ovat kaikkien tiedossa ja kaikille samat. On hyvä muistaa, että vasta kun luottamus ihmisten välillä toimii, syntyy sitoutuminen organisaation toimintaan.

Pyri osallistamaan muita, varsinkin muutostilanteissa
Esimiehenä ymmärrät, että osallistuvalla ja osallistavalla esimiestyöllä on suuri merkitys suorituksen johtamisessa, Luot yhdessä työntekijöiden kanssa jokaiselle henkilökohtaiset tavoitteet, vastuualueet ja osaamisen kehittämistarpeet. Näin pystyt motivoimaan heidät oman työnsä menestykselliseen suorittamiseen. Muutos- ja uudistamistilanteissa pyrit tiedottamaan muutoksista avoimesti ja ottamaan työntekijät mukaan muutosprosessiin.

Kohtele kaikkia ihmisiä yksilöinä
Olet sosiaalinen ja osaat työskennellä ja kommunikoida monenlaisten ihmisten kanssa. Tiedostat, että kaikki ihmiset ovat erilaisia. Samalla muistat, että kaikista ihmisistä sinun ei tarvitse pitää, mutta siitä huolimatta tulet toimeen kaikkien kanssa ilman, että se vaikuttaa toimintaasi ja päätöksentekoosi..

Toimi esimiehenä kuin luotsi: ohjaa työyhteisösi karikoita vältellen kohti turvallista satamaa                                            Sinä olet esimiehenä työyhteisösi kantava voimaa, jolla on kyllin leveät hartiat toimia kaikkien sen jäsenten johtajana. Tiedostat tämän vastuusi ja toimit kaikin voimin työyhteisösi ja alaistesi eteen.

Edellä oleva lista on ehkä vain yksi lista monien joukossa ja sitä olisi voinut jatkaa pitemmällekin, mutta em. asiat korostuvat esimiehen päivittäisessä työssä. Listaa lukiessa voidaan tietysti miettiä, että onko tällaisia ”superesimiehiä” olemassa, jotka täyttävät kaikki em. vaatimukset. Ehkä ei ole, mutta hyvä esimies pyrkii koko ajan kaikin voimin kehittämään esimiestaitojansa ja -ominaisuuksiansa. Sitä paitsi kenenkään ei tarvitse olla mikään ”superesimies”. Riittää, että tiedostaa olevansa ihminen muiden ihmisten joukossa, hallitsee johtamistyön perusasiat sekä osaa käytännössä johtaa paitsi itseään niin myös muita.

Esa Lehtinen

Tarvittaessa olen  valmis pitämään innostavia teemaluentoja erilaisissa organisaatioissa niin johtajuudesta, johtamisen eri alueista kuin myös työyhteisöjen toiminnan kehittämisestä. Yhteyttä minuun voi ottaa joko puhelimitse: 0500-699818 tai sähköpostitse: esa.lehtinen@kec.fi

2 kommenttia artikkeliin “Esimies – kehity ihmisenä ja johtajana”
 1. Juhani Lemström sanoo:

  Monisäikeisiä ihmisiä yksinkertaisessa tehtävässä.

  Paljon hyviä asioita. Ehkäpä konsultilta odottaisi enemmän olellisimman korostamista? Aika harvoin enää ollaan niin selkeässä esimiesasetelmassa, kuin tämän tekstin ymmärrän? Esimiestyötä on tehtävä vaaka- ja pystysuuntaan niin omassa organisaatiossa kuin yli organisaatiorajojenkin. Projektiorganisaation esimiehenä on otettava niin substanssista kuin henkilögalleriasta ja välillä täysin oudosta kulttuurista koppi hyvin nopeasti. Tuo syntynyt työkulttuuri jopa samassa kaupungissa saman alan yrityksissä saattaa poiketa täydelleen. Siihen ja ihmisiin täytyy löytää aikaa ja energiaa.

  Näin seniil… seniorivaiheen esimiehenä tykkään yksinkertaistaa. Työyhteisön hyvää ja arvokasta voisi myös yksinkertaistaa: Suorituskyky, työkyky. Kaikkinainen pahoinvointi syö työkykyä lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä. Kohennetaan tosissaan työkykyä ja lopetetaan höpinä työhyvinvoinnista. Varmistetaan suorituskyky nostamalla osaamista. Tämä tietysti tehdään yhteistyössä eli IHMISTEN kanssa. Ah, niin erilaisia ja yllättäviä kuin he ovatkaan!

  • Esa Lehtinen sanoo:

   Tervehdys Juhani!

   Kiitos palautteestasi! Tein tämän listan, eräänlaisen ”esimiehen huoneentaulun”, sillä ajatuksella, että kaikki esimiehet löytäisivät itselleen sopivia, tai ainakin tavoittelemisen arvoisia, asioita omaan työhönsä. Se on totta, mitä sanoit, että esimiehen roolit ovat työelämän kehityksen myötä jatkuvasti muuttuneet perinteisestä käskyttäjästä ja valvojasta enemmänkin asiantuntijoiden ohjaajaksi ja mahdollistajaksi. Samoin esimiesten työympäristöt ja -kulttuurit ovat muuttuneet. Näiden asioiden takia esim. termiä ”alainen” monet jo karsastavat ja pyrkivät en korvaamaan muilla vähemmän arvoasennetta kuvaavilla nimikkeillä. Tärkeintä esimiestyössä on kuitenkin muistaa, että esimies toimii ihmisenä muiden ihmisten joukossa. Tämän vuoksi ihmis- ja tunnejohtaminen korostuu asiajohtamisen rinnalla muistaen tietenkin sen, että molempien asioiden tulee tukea toisiaan.

   Se on hienoa, että sinunlaisesi ”senioriesimies” seuraa johtamisen kehittymistä ja johtamiskeskusteluja tiiviisti. Olen aina ollut sitä mieltä, että teillä kokeneemmilla esimiehillä on paljon annettavaa nuoremmille esimiespolville ja olen toivonutkin, että moni kokenut esimies olisikin valmiina toimimaan esimerkiksi mentorina nuoremmille. Näin se hiljainen tieto, mikä perustuu kokemukseen ja käytännön oppimiseen, siirtyisi myös nuorempien esimiesten työkalupakkiin.

Jätä kommentti

css.php