”Johtaminen on asenne!”

Olen monien konsultti- ja yritysvalmentajavuosieni aikana havainnut, että yllättävän moni johtaja ja esimies ei tiedosta, miten paljon hänen oma asenteensa niin johtamiseen kuin elämään yleensä vaikuttaa hänen työyhteisössään ja lähipiirissään muihin ihmisiin. Moni johtaja ei tunnu ymmärtävän, että hänen esimerkkinsä näkyy nopeasti muiden ihmisten käyttäytymisessä. Tällä tarkoitan sitä, että johtajan asenne tarttuu hyvin nopeasti muihin ihmisiin, niin hyvässä kuin huonossa. Näin parhaimmillaan, tai päinvastoin pahimmillaan, johtajan esimerkki määrittelee työyhteisön työilmapiirin laadun, työtyytyväisyyden sekä lopulta työhyvinvoinnin tason. Tämän vuoksi onkin hyvä, että asennejohtamisesta on alettu puhua yhä enemmän. Suomessa asennejohtamisesta on kirjoittanut mm. Marjo Huhtala mainiossa ”Asennejohtaja – Arjen työkalut esimiehille” –kirjassaan. Muun muassa tämä kirja onkin toiminut hyvänä innoittajana tälle kirjoitukselleni.

Tähän alkuun on ensimmäiseksi todettava, että vaikka me puhumme paljon asenteesta, välttämättä termi ”asenne” ei ehkä avaudu kaikille oikealla tavalla. Tämän vuoksi onkin ehkä tarpeen hieman avata tuota käsitettä. Psykologien mukaan asenteella tarkoitetaan ” käyttäytymiseen vaikuttavia positiivisia tai negatiivisia tunteita, uskomuksia ja aikomuksia”. Useimmat ihmiset tiedostavat, jos he eivät voi hyvin tai heillä on nälkä, mutta vain harvat ovat kehittäneet tunneälynsä sellaiselle tasolle, jossa he tunnistaisivat oman asenteensa kussakin tilanteessa ja sen kuinka heidän asenteensa vaikuttaa heihin itseensä ja muihin ihmisiin. Yksi suurimmista lahjoista, joita johtaja voi antaa tiimilleen, on tiedostaa ja ymmärtää oman asenteensa erityispiirteet sekä niiden vaikutukset ihmissuhteisiin, tiimin toimintaan sekä kaikkiin tiimin lähellä oleviin ihmisiin.

”Huono asenne näyttäytyy usein jatkuvana pessimisminä, laiskuutena, töykeytenä, juoruiluna, viivyttelynä tai negatiivisuutena ihmisiä ja uusia asioita kohtaan”

Asenteiden merkitys korostuu etenkin niiden johtajien takia, joiden asennetta voidaan kuvata sanalla ”huono”. Heidän huono asenteensa näyttäytyy usein joko jatkuvana pessimisminä, laiskuutena, töykeytenä, juoruiluna, viivyttelynä tai negatiivisuutena ihmisiä ja uusia asioita kohtaan. Jotkut huonot asenteet voivat syntyä myös epäonnistuneiden, tai ainakin epäonnistuneiksi koettujen, tilanteiden ja tapahtumien vuoksi. Tällaisia tilanteita on voinut tapahtua esimerkiksi johtajan kohdatessa sellaisia asiakkaita, esimiehiä tai työkavereita, jotka ovat jollain tavalla epäonnistuneet täyttämään hänen odotuksiaan.

”Huono asenne leviää ympärille kuin virus”

Suurin ongelma huonon asenteen omaavien johtajien kanssa on siinä, että huono asenne leviää ympärille kuin virus. Lisäksi ongelmana on leviämisen nopeus. Huono johtaja voi pilata työilmapiirin nopeasti heikentäen jokaisen työyhteisön jäsenen työtyytyväisyyttä ja –viihtyvyyttä radikaalisesti. Jo taloudellisesti ajatellen huonon asenteen omaavien johtajien rekrytoiminen ja palkkalistoilla pitäminen on organisaatioille huono sijoitus. Tämä siksi, koska kun heidän asenteensa alkaa vaikuttaa työntekijöihin, leviää se nopeasti myös asiakastyöhön ja tuottavuuteen. Tällöin palvelun laatu heikkenee ja asiakkailla on tapana osoittaa tyytymättömyytensä jaloillaan eli siirtyä sellaisen organisaation asiakkaiksi, jotka kohtelevat heitä arvostaen.

”Positiivinen asenne kuvaa oletusta siitä, että pohjimmiltaan asiat yleensä menevät hyvin”

Yleisesti ottaen tarkasteltuna positiivinen asenteen perustana on oletus siitä, että loppujen lopuksi kaikki asiat yleensä sujuvat hyvin. Positiivisuuteen kuuluu mukaan myös ajatus siitä, että jos asiat eivät jostain syystä onnistu, niin näistä haasteista voidaan kuitenkin ottaa oppia. Lisäksi positiivinen asenne kuvastaa tervettä optimismia oman organisaation, tiimin, ihmisen itsensä ja yleisesti ottaen elämän tulevaisuudesta. Positiivinen asenne liittyy hyvään johtajuuteen ainakin neljällä eri tavalla. Ensimmäiseksi, huippujohtajat ajattelevat positiivisesti ja kohdistavat katseensa kohti tulevaisuutta. Kun keskinkertaiset johtajat ajattelevat nykyhetkeä ja pohtivat välittömien tarpeiden tyydyttämistä, niin hyvät johtajat ajattelevat, missä he haluavat olla viiden ja kymmenen vuoden kuluttua. Saatuaan mieleensä selkeä kuvan tulevaisuudesta, he ryhtyvät tekemään tehokkaasti työtä sen eteen, että tuo visio toteutuu myös käytäntöön.

Toiseksi, hyvillä johtajilla on kyky innostaa muita ihmisiä, kuten työntekijöitään, ystäviään, asiakkaitaan, yhteistyökumppaneitaan ja jopa omaa perhettään. Tämä kyky perustuu siihen, että he ovat myös itse herkkiä inspiroitumaan. He ovat innoissaan mahdollisuudesta luoda mahtava tulevaisuus niin itselleen kuin myös muille lähellään oleville ihmisille. Positiivinen asenne saa heidät itsensä ja muut ihmiset yrittämään parhaansa.

Kolmanneksi, hyvät johtajat ovat optimistisia. He näkevät tilaisuuksia ja mahdollisuuksia kaikissa asioissa ja tilanteissa, joita he kohtaavat. Heille ei mikään asia tunnu etukäteen olevan mahdoton toteuttaa, vaikka ”tavallinen ihminen” ehkä näin kokisikin. He etsivät hyvää jokaisesta tilanteesta ja ihmisestä. Heille ”epäonnistuminen” ei merkitse tappiota, vaan he pitävät niitä enemmänkin ”kokemuksina, joista pitää ottaa oppia”. Näin he eivät toista samoja virheitä uudelleen.

Neljänneksi, hyvillä johtajilla on kaikissa elämänsä osa-alueissa asioille selkeä merkitys ja tarkoitus. Heillä on selkeät, kirjoitetut tavoitteet ja suunnitelmat, joiden eteen he työskentelevät joka päivä. Heille on selvää, minne he ovat menossa ja mitä heidän täytyy tehdä päästäkseen perille. Hyvien johtajien toiminta on tarkoituksellista ja päämäärätietoista. Tämän takia he saavuttavatkin viisi- tai jopa kymmenenkertaisia tuloksia verrattaessa heitä keskivertoihmisiin, jotka keskittyvät toimimaan päivä kerrallaan –moodilla huolehtimatta tulevaisuudesta.

”Positiivinen asenne heijastuu ja leviää koko organisaatioon ja luo sinne tekemisen kulttuurin ”

Kaikille positiivisen asenteen omaavat johtajat tiedostavat hyvin, että positiivinen asenne heijastuu ja leviää heidän esimerkkinsä kautta koko organisaatioon ja luo sinne kulttuurin, missä työntekijöiden on mukava tulla työpaikalle samalla jakaen tätä positiivista asennetta eteenpäin. Johtajien on mahdollista heijastaa tätä asennetta mm. seuravilla tavoilla:

1. Kehitä positiivinen visio! Ne johtajat, jotka omaavat oikean asenteen, luovat organisaatioonsa positiivisen tulevaisuuden vision. Lisäksi heillä on vahva usko tuon vision toteutumiseen.
2. Aseta selkeät tavoitteet ja toimi joka päivä niin, että yhteinen visio toteutuisi! Johtajan pitää olla omissa päätöksissään ja toimissaan selkeän johdonmukainen, jotta tavoitteet saavutettaisiin ja visio toteutuisi.
3. Vakuuta itsesi ja muut ihmiset positiivisilla ajatuksilla ja sanoilla! On mahdotonta ajatella käyttämättä sanoja. Johtajan on tiedostettava, että ne sanat, mitä ajattelemme ja sanomme itsellemme, luovat omat tunteemme ja asenteemme. Negatiiviset ilmaisut luovat huonoa asennetta ja positiiviset ilmaisut taas hyvää ja myönteistä asennetta. Erityisesti tämä korostuu silloin, kun näitä sanoja käytetään muiden ihmisten kanssa kommunikoidessa. Näin johtajan onkin opittava valitsemaan sanansa oikein!
4. Valitse seurasi hyvin! On hyvin vaikeaa ajatella negatiivisesti työstä ja elämästä yleensäkin, jos seurustelee positiivisesti ajattelevien ihmisten kanssa. Sama tietenkin toimii myös toisinpäin. Jos kuitenkin joskus joutuu tekemisiin negatiivisten ihmisten kanssa, on pyrittävä siihen, että ei saa liikaa antaa heidän vaikuttaa omiin asenteisiin. Johtajan pitääkin olla tarkkana, keiden seurassa hän viettää aikaansa ja varsinkin keitä hän valitsee lähimmiksi työkavereikseen.
5. Korosta johtamisessa enemmän työhön liittyvää vastuuta kuin tarrautumista työntekijöiden tehtäväkuvauksiin! Työpaikoilla on liiankin helppoa sanoa: ”Tuo ei kuulu minun työhöni!” Tämä vastaus on erittäin tehokas keino siihen, että tiimin ja organisaation toimintaa ei kyetä kehittämään. Pahimmillaan se voi johtaa siihen, että jotkut tärkeätkin tehtävät jäävät kokonaan tekemättä. Tällä taas voi olla todella suuret vaikutukset organisaation sisäiseen tai ulkoiseen asiakastyöhön. Johtajan pitää muistuttaa kaikkia työntekijöitä siitä, että vaikka joku tehtävä tai työvaihe ei välttämättä kuuluisikaan jonkun yksittäisen työntekijän työkuvaan, on jokaisella työntekijällä kuitenkin vastuu sen toteutumisesta.
6. Muista välillä myös ottaa rennosti ja hassutella! Hyvä huumori vie usein myös haastavia ja vaikeiksi koettuja asioita ja tilanteita eteenpäin. Tämän takia johtajankin pitää omata huumorintajua, osata nauraa eikä ottaa itseään liian vakavasti. Välillä pitää jopa sallia olevansa muiden huumorin kohteena! Se, että osaa nauraa itselleen, on hyvän itsetunnon merkki.
7. Tee sitä, mitä rakastat! Jos ihminen tekee sitä, mitä rakastaa, ei hänen tarvitse pakottaa itseään menemään työhön. Johtajan on helppo omaksua positiivinen asenne, jos hänellä on intohimo siihen, mitä hän tekee.
8. Pidä itsesi fyysisesti ja henkisesti hyvässä kunnossa! Terveelliset elämäntavat sekä hyvä fyysinen ja henkinen kunto saavat ihmisen tuntemaan olonsa hyväksi. Kun ihminen näin kokee, johtavat hyvästä olosta kumpuavat positiiviset tuntemukset ja ajatukset positiiviseen elämänasenteeseen. Johtajan pitää muistaa, että tärkeät päätökset edellyttävät sitä, että hänen pitää olla tarpeeksi hyvässä kunnossa kyetäkseen tekemään juuri niitä oikeita päätöksiä.
9. Pyri keskittymään työaikana työhösi ja sen tuloksiin! Kaikki ihmiset, niin myös johtajat, ovat joskus kokeneet omasta henkilökohtaisesta elämästä kumpuavia ongelmia, jotka pyrkivät vaikuttamaan merkittävästi heidän mielialaansa. Nämä ongelmat voivat joskus turhankin helposti heijastua työhön ja työpaikan ihmissuhteisiin. Tässä usein paikkansa pitääkin vanha hokema: ”Älä vie henkilökohtaisia ongelmiasi työhön tai työasioitasi kotiin”. Johtajan onkin keskityttävä saamaan aikaan positiivia tuloksia työssään ja jättämään henkilökohtaisten ongelmien hoitaminen muualle kuin työpaikalle.
10. Keskity kuuntelemaan muita ihmisiä! Jos johtaja kykenee kuuntelemaan ja havainnoimaan muita ihmisiä, pystyy hän myös näkemään oman työyhteisönsä ja tiiminsä mielialat ja työyhteisössä vallitsevan moraalin. Jos työyhteisön jäsenillä on jostain syystä mielialat alhaalla, voi se heijastua myös johtajan omaan asenteeseen ja sitä kautta johtamiseen. Tällöin ”pahan kierre” on valmis. Sama tietenkin voi tapahtua myös päinvastaisessa tilanteessa, jolloin lopputuloksena on ”hyvän kierre”. Kuuntelemalla, havainnoimalla ja omien tuntemuksiensa kautta johtaja kykenee päättämään, millaisia keinoja hän voi ottaa käyttöönsä joko parantaakseen työilmapiiriä tai ylläpitääkseen työyhteisönsä positiivista asenneilmastoa.

”Positiivisella asenteella on myönteinen vaikutus koko organisaation toimintaan”

Asennetta voidaan pitää yrityskulttuurin salaisena ainesosana, jonka mittaaminen on valitettavasti lähes mahdotonta. Se on kuitenkin selvää, että jos omassa organisaatiossa toimitaan positiivisella asenteella tehokkaan toimintaa tukevan yrityskulttuurin sateenvarjon alla, on siihen kilpailijoiden vaikea vastata. Jotkut jopa sanovat, että asenne merkitsee kaikkea, mutta ehkä tässä on hieman liioittelua. Se on kuitenkin selvää, että positiivisella asenteella on myönteinen vaikutus organisaation tuottavuuteen, laatuun, asiakaspalveluun, innovaatioiden syntymiseen sekä henkilöstön ja asiakkaiden kokemaan tunnesiteeseen, jota he tuntevat organisaatiota kohtaan. Paras asia asenteessa on kuitenkin siinä, että meillä kaikilla on mahdollisuus hallita sitä. Tämä on selkeä valinta, jonka me itse teemme. Itävaltalainen psykiatri Viktor Frankl sanoi aikoinaan mainiosti: ”Meidän suurin vapautemme on vapaus valita oma asenteemme”. Tunneälyn avulla meillä on kyky ymmärtää, että se mitä tapahtuu meille, ei päätä meidän asennettamme, vaan se, miten päätämme vastata kohtaamiimme tilanteisiin ja asioihin. Meillä on siis vapaus valita otammeko asiat ja tilanteet vastaan negatiivisesti huonolla asenteella vai kohtaammeko ne positiivisesti hyvällä asenteella. Toivottavasti valitsemme oikein.

Esa Lehtinen

Tarvittaessa olen  valmis pitämään innostavia teemaluentoja erilaisissa organisaatioissa niin johtajuudesta, johtamisen eri alueista kuin myös työyhteisöjen toiminnan kehittämisestä. Yhteyttä minuun voi ottaa joko puhelimitse: 0500-699818 tai sähköpostitse: esa.lehtinen@kec.fi

18 kommenttia artikkeliin “”Johtaminen on asenne!””
 1. Lauri Kivimäki sanoo:

  Blogistin kirjoitukset sisältävät paljon pohdittua asiaa. Luulenettä seinaarissa näitä kuunnellessa alkaisi ”silmä loppaamaan” ja ajatus harhailemaan. Olen istunut aikanaan kymmenet luennot. Jotkut esitelmöitsijät saavat kuulijansa mukaan useimmat eivät. Vankankin asian saa kuulostamaan tyhjänpäiväiseltä jorinalta. Joskus ajatttelen kuinka Jari Saravuo sai kuulijat pysymään innostuneina. Hän osaa esittää tavanomaisetkin asiat kiinnostavasti. Anti Hänellä ei kuitenkaan ollut kovin kummoista. Unettavin oli verooikeuden professori arvostettu Andersson.

  • Esa Lehtinen sanoo:

   Tervehdys Lauri!

   Olet aivan oikeassa siitä, että blogikirjoitukseni ovat erityisesti omia pohdintojani johtamisesta ja työelämästä yleensä. Kirjoittelen näitä usein hotellihuoneissa työpäivien jälkeen ja puran niihin ajatuksiani. En todellakaan luennoi asioista samalla tyylillä . Hyvä luennoitsija mielestäni on sellainen, jolla on paitsi faktat hallussa niin myös osaa esittää asiansa viihdyttävästi ja konkreettisesti. Silloin osallistujat saavat tilaisuudesta eniten irti. Toivon itsekin olevani tällainen esiintyjä

 2. Leo Leppänen sanoo:

  Jari Sarasvuon ollessa konsulttiuransa huipulla kuuntelin Turussa hänen luennon. Se oli parituntinen, kallis show. Otin erään toimitusjohtajan kanssa sen nauhalle. Runsaslukuinen yleisö oli haltioissaan.
  Sihteerini purki nauhan seuraavana päivänä. Paperilla Sarasvuon teksti oli ilmavaa, yleistä löpinää. Siellä täällä oli uusia, hänen kehittämiä iskusanoja ja sanontoja. Sarasvuo myi niillä, karismalla, maineella, esiintymistaidoilla ja hienolla materiaalilla pakettinsa. Esityksen substanssi oli referaatti jenkkikirjallisuudesta.
  En lähettänyt johtamastani keskisuuresta liikelaitoksesta yhtään henkilöä Jari Sarasvuon oppiin. Esa Saarisen luokittelin lähes samaan kastiin hänen kanssa. Molemmat olivat taitavia viihdetaiteilijoita/poppareita!

  • Esa Lehtinen sanoo:

   Terve Leo!

   Tässä voisin hieman karrikoiden sanoa, että on hyvä erottaa toisistaan ”kaikkien alojen” asiantuntijat todellisista asiantuntijoista 🙂 . Kaikkien alojen asiantuntijat ovat enemmänkin viihdetaitelijoita, loistavia esiintyjiä, joilla päätarkoitus on enemmänkin viihdyttää ja innostaa yleisöään kuin tuoda sitä rankkaa faktaa. Minun oma tavoitteeni puhujana on ollut aina pitää pääpaino asiassa, mutta tuoda se esiin mahdollisimman hyvässä paketissa, jossa pitää olla myös viihdearvoa. Muuten porukka nukkuu jo alkuminuuteista lähtien 🙂 . Sitä paitsi minulle esityksissäni tärkeintä on aina se, että aina esityksen jälkeen ihmisille jäisi jotain myös päähän pohdittavaksi, jotka aiheuttavat ehkä jopa muutoksia heidän toimintaansa.

 3. riitta nyqvist sanoo:

  Moro Esa!
  Houkuttelin ystäväni ja bisneskumppanini luennoimaan
  kaiken kokeneille liikemiehille ja -naisille.
  Hän otti yleisönsä niin, että nämä totesivat
  – Joko tämä loppui, eli toivoivat
  encoret.
  Ystäväni esitti silloin tällöin kysymyksiä,
  yleisöstä itse valitsemilleen kohteille.
  Itse olen todennut monta kertaa,
  ettei pidä työntää kerralla koko pitkoa
  kuulijan suuhun/korvaan.
  Jos minun pitäisi valita blogisi sisällöstä tärkein
  pointti, se olisi ehdottomasti
  ”Keskity kuuntelemaan muita ihmisiä.”
  Kiitos Esa!
  Riitta

  • Esa Lehtinen sanoo:

   Hei Riitta!

   Kiitos itselllesi Riitta! Tässä kertomuksessasi oli tärkeä opetus: Ei pidä tyhjentää pajatsoa kerralla, vaan aina pitää jättää jotain sukan varteen” 🙂 . Näin toimii hyvä esiintyjä ja tarinan kertoja Valitsit kirjoituksestani muuten juuri sen kohdan, jota itsekin pidän tärkeimpänä asiana eli kuuntelemisen taidon. Hyvä kuuntelija saa asiat menemään eteenpäin arvostaen muita ihmisiä. Tätä taitoa kuin vain saisi mukaan myös esimerkiksi Hämeenlinnan paikallispolitiikkaan 🙂 .

 4. riitta nyqvist sanoo:

  Luit Esa erittäin ansioituneesti rivieni välistä,
  missä meillä mielestäni mennään. ;D
  Johtotroikka on kuuntelevinaan asukkaita,
  kengänkärjet naputtaen jo kynnyksellä,
  lähtövalmiina seuraaviin,
  kuulolla ollaan-kinkereihin.
  Tekevät sitten tai ovat jo tehneet päätökset
  ennen näytös-kokouksia,
  omien intressiensä ja mieltymystensä mukaan.
  Sanahelinää&selityksiä, joissa totuudet heittävät kuperkeikkaa
  ja voltteja niin, että heikompia hirvittää, tai
  jos lukijat/kuulijat tykkäävät ko. sirkuksesta silmänkääntö-temppuineen,
  – ovat ihastuksissaan.
  Riitta

 5. Toni Jouhkimo sanoo:

  Hieno teksti! Positiivinen luo positiivisista ja johtajana kehittyminen lähtee johtajan habituksesta ja oman elämän pitämisestä järjestyksessä. Hienosti jäsennetty ja vahvaa asiaa. Oli ilo lukea ja antoi inspiraatiota omiin teksteihin myös.

  • Esa Lehtinen sanoo:

   Terve Toni!

   Kiitos hyvästä palautteestasi! Positiivinen asenne leviää, jos vain annamme sen levitä. Ilman positiivisuutta ja inspiroitumista ei maailmaa eteenpäin rakenneta.

 6. Susanna sanoo:

  Kuunteleminen ja muiden arvostaminen – niillä pääsee jo pitkälle. Hyvä kirjoitus!

  P.S. Jari Sarasvuosta en ole osannut innostua koskaan. Esa Saarinen sen sijaan puhuu myös oivalluksia 😉 Kukin tyylillään… Aitous ja asiantuntemus ovat kovia ominaisuuksia konsultin työssä 🙂

  • Esa Lehtinen sanoo:

   Hei Susanna!

   Kiitos palautteestasi! Arvostan sitä. Olet oikeassa, kukin tyylillään! Onneksi me konsultit emme ole harmaata massaa, vaan osaamme ja uskallamme olla erilaisia. Hyville löytyy tilaa. Aitous, rehellisyys ja hyvä asiantuntemus ovat niitä avainasioita konsultin(kin) työssä

 7. Jaska sanoo:

  Äläs nyt Riitta, kyllähän troikka on muistaakseni hommannut joitain roskiksia keskustaan ihan veronmaksajien toiveesta ja olisiko Hauholle rakennettu peräti skeittiramppi lasten pyynnöstä takavuosina. Tarkalla korvalla siis Rautio&Kiemunki veronmaksajien toiveita seuraa.

 8. Sari Rautio sanoo:

  Hei Esa!
  Hieno kirjoitus, ja täyttä asiaa. Asenne ratkaisee, aina. Ja teot tekevät asenteen todeksi. On tosi kiinnostavaa kun saa toimia erilaisissa yhteisöissä- samat pelisäännöt ovat voimassa joka paikassa. Samat asiat myös nousevat ongelmiksi.
  Kuuntelemisesta hyvä esimerkki on päivän kh listalta joukkoliikenteen linjastouudistus.

  Mukavaa Power Cup viikkoa!
  Sari

  • Esa Lehtinen sanoo:

   Hei Sari!

   Kiitos hyvästä palautteestasi! Maailmassa on jatkuvasti taistelu käynnissä negatiivisen asenteen ja positiivisen asenteen välillä. Jos annamme periksi negatiiviselle asenteelle, emme pääse eteenpäin ja pahimmassa tapauksessa taannumme. Positiivinen asenne vie asioita ja kehitystä eteenpäin. Tämän vuoksi etenkin johtajien asenteilla on merkitystä. Heidän esimerkkinsä leviää eteenpäin. Johtajilla on siis suuri vastuu siitä, mitä he sanovat ja päättävät sekä etenkin siitä, miten he itse toimivat

   Toivottavasti säät suosivat Power Cupia ja Helsingissä Stadi Cupia!

 9. Harri sanoo:

  Negatiivinen ja positiivinen asenne on mun mielestä hieman tulkinnanvarainen käsite.
  Tässä ketjussa varmasti tarkoitetaan positiivisella ja negatiivisella asenteella oman asenteen vaikutusta omaan toimintaan ja sen myötä mahdollisesti herra johtajan alaisten mahdolliseen työsuoritukseen jne.

  Asenteen positiivisuuden ja negatiivisuuden voi kenties ymmärtää myös toisin, eli asenteen toteutuneen vaikutuksen perusteella.
  Jos herra johtajalla on ihan maagisen positiivinen asenne, mutta hän sattuu olemaan muuten hieman hönö, lopputulos voi olla kaikkea muuta kuin positiivinen, eli asenne onkin todellisuudessa negatiivinen.
  Kääntäen jo sodista tuttu tietynlainen negatiivinen asenne, suoranainen viha jopa, voi olla asenteena positiivinen, jos tarkastellaan sitä voittajina lopputuloksen kannalta.
  Tästä voi vapaasti lanseerata termit positiivis-negatiivinen ja negatiivis-positiivinen asenne 😉 vaikka luennoille herättäjäksi/herätteeksi.

  Samoin voi miettiä, kumpi Hämeenlinnassa nyt on vallalla?

  • Esa Lehtinen sanoo:

   Huomenta Harri!

   Kiitos hyvästä kommentistasi ja huomioistasi! Ymmärsit asian oikein eli tosiaan positiivisella ja negatiivisella asenteella tarkoitetaan tösiaan oman asenteen vaikutusta paitsi omaan toimintaan niin myös muiden toimintaan. Tässä nimenomaan korostuu esimerkkijohtamisen kaava: Tapa miten itse johtajana toimit, leviää myös vastustamattomasti omiin alaisiin ja muihin lähipiirisi ihmisiin. Nuo käsitteesi ”negatiivispositiivinen” ja ”positiivisnegatiivinen” ovat mainioita havaintoja. Joskus nimittäin johtajan asenteilla voi olla päinvastisiakin vaikutuksia. Kuten itse pohjakirjoituksessani kerroin, asenteiden merkitystä yrityskulttuuriin on vielä varsin vähän tutkittu ja sen mittaaminen on vaikeaa, mutta esim. vahvan negatiivisen kulttuurin muuttaminen asennejohtamisen avulla on usein hidas ja vaivalloinenkin prosessi. Toisinpäin muutos tapahtuu yleensä paljon nopeammin. Kaikkien johtajien on kuitenkin kyettävä huomioimaan omien asenteittensa merkitys ja, kuten kirjoitin, pyrittävä myös itse tietoisesti tarvittaessa muuttamaan niitä

 10. Satu sanoo:

  Hei!

  Kiitos tärkeästä puheenvuorosta! Asia oli tuttua, mutta kirjoituksesi jäsensi teeman hienosti. Eihän johto voi vaikuttaa muuhun kuin omaan asenteeseensa. Välillä pähkäilen sellaisten ihmisten kanssa työskentelyä, jotka voivat itsensä kanssa niin pahoin, ettei muiden positiivinen asenne meinaa millään tarttua. Jään seuraamaan blogikirjoituksiasi.

  • Esa Lehtinen sanoo:

   Hei Satu!

   Kiitos palautteestasi! Olet aivan oikeassa siinä, että johto voi suoraan vaikuttaa vain omaan asenteeseensa ja sen jälkeen epäsuoraan yrittää vaikuttaa muiden asenteisiin. Tämä sis tarkoittaa esimerkillä johtamista. Se on ikävä kyllä myös tosiasia, että jotkut ihmiset ovat jo niin paljon negatiivisesti asennoituneita, että heihin ei vaan pysty vaikuttamaan mitenkään. Itse olen ratkaissut asian siten, että pyrin välttäämään tällaisia ihmisiä mahdollisuuksien mukaan, tai jos se jostain syystä ei onnistu, pyrin itseni psyykkaamaan etukäteen niin voimallisesti, että pystyn hoitamaan tuon kohtaamistilanteen pilaamatta siinä omaa päivääni. Joskus tuo kyllä vaatii töitä… 🙂 .

   On mukavaa kuulla,että olet löytänyt minun blogini. Tioivottavasti olet löytänyt niiden joukosta jo muitakin itseäsi kiinnostavia kirjoituksia.

Jätä kommentti

css.php