”Konsultin Vieraskynä” Mika Heikkinen: Tarina muutoksesta ja mahdollisuuksista

Lyhyt oppimäärä johtamisen tunnetiloista ja Stockmann Herkun muutoksesta palvelumuotoilun kautta Food Market Herkuksi, sekä johtamisen löydöksiä muutosmatkalla.

Minulla on ollut etuoikeus olla monessa S-ryhmän muutoksessa mukana. Lähellä sydäntä on esimiestyön ja henkilöstön osaamisen kehittäminen sekä kokemusmittareiden korrelaatio onnistumisten mittaamisessa ja johtamisessa. Myös kansantalouden ennusteet ja alustatalouden uudet muuttujat kiinnostavat. Muutos on uusi normaali ja voimme kysyäkin onko kyse muutoksesta vai normaalista liiketoimintojen uudelleen palvelumuotoilusta muuttavassa kuluttajakäyttäytymisessä? Kun kauppa tuli lähes jokaisen taskuun, se avasi uusia kanavia ja mahdollisuuksia. Teollinen vallankumous on vain jäänne valtavan alustatalouden rinnalla ja vauhti vain kiihtyy. Uskalletaan siis uudistua ja luodaan merkityksellisiä arvotekoja yhdessä sekä kasvatetaan uudenlaista osaamispääomaa, joka turvaa tulevaisuutemme.

”Rohkeus + Intohimo + Merkityksellisyys + Arvot = RIMA by HeikkinenMika”

Johdatus tarinaan ”Herkku”:

Herkullinen tarina ja kahden kulttuurin kohtaaminen. Stockmann Herkku vs. HOK-Elanto. Kaupanalan voimakas murros alkoi jo 2000 alussa ja voimistui rajusti 2008 alkaen. Kun globaalitalous on uusi normaali, niin on hyvä tunnistaa työnhinnankin olevan varsin globaali – kauppakin on siis suurten muutosten ja muuttujien edessä. Kun alustatalouden ”kanavat” vain kiihtyvät, on Suomenkin talouden suuri murros helposti ennustettava. Kun katsomme kansantalouden bruttokansantuotteen nykykertymää viimeisen 20-vuoden aikana, niin ymmärrämme aika paljon siitä, missä muutoksessa elämme. Olemme siis entistä enemmän riippuvaisia palveluiden, matkailun ja korkean teknologian pyhästä liitosta, joka pitää nähdä nyt yhdessä yli siilojen. Kun muutokset ovat suuria, on kaupanalankin kyettävä löytämään uusia palvelukokonaisuuksia. Tämä olkoon johdatuksena tarinaan, mitä on uusi luksus ja miten se on vaikuttanut Herkkukauppojenkin uudistamiseen ja miksi olemme olleet monenlaisien muutoksien edessä myös uuden osaamispääoman suhteen? – ihmiset muutoksen keskipisteessä.

”Muutos ja johtamiseen liittyvät merkitykselliset löydökset muutosmatkalla 2018 – 2019”

Kärsimättömyys on liikkeellepaneva voima. Se on samalla siunaus ja kirous sekä suurin oppini tässä tarinassa. Kun luonteenpiirteeni voimakas ohjuri on kärsimättömyys, niin muutosjohtamisen polut ovat oivalluttaneet ja kokemuksen kautta kasvattaneet minua valtavasti. Nuorempana kärsimättömyys nostatti myrskyjä. Kokemuksen sekä kasvun kautta olen taas alkanut oppia hidastamaan tarvittaessa. Usein turha nostatettu myrsky tuo vaan karikkoja, joiden korjaaminen vie aikaa ja voimavaroja. Käännä kärsimättömyys voimavaraksi. Kokemus auttaa muutosjohtamisen poluilla. Kun tässä muutosjohtamisen tarinassa on kyse kahden yrityskulttuurin sulautumisesta, niin matkalle mahtuu mutkia, kompastuksia ja poikkeuksellisen voimakkaita tunteita niin asiakkaiden kuin tiimin parissa. Muutoskäyrällä ja muutoksissa koetaan lähes poikkeuksetta pettymyksen tunnetiloja, joiden läpi haasteiden hetkellä pitää nähdä sekä uskaltaa mennä. Sumussa on vaikeampi navigoida ja se onkin yksi muutosjohtamisen suola. Ilman kipuja ei synny kasvua ja harvoin ilman kipua syntyy muutoksia. Muutosmatkalla olet usein epämukavuusalueella, jossa merkityksellinen kasvu tapahtuu.

Muutoksessa usko, rohkeus ja luja tahto ovat unelmien mahdollistajia, koska kulttuurin sulautuminen uudeksi vie aina aikansa. Herkkukauppojen murros, muutos, globaalit muuttujat, hybridikuluttaja, ihmisten lisääntynyt kiire, ravintolakulutus sekä kuluttajien pirstaloitunut ostokäyttäytyminen haastavat, mutta myös mahdollistavat kaupan ja palveluiden uusia ulottavuuksia. Herkkukaupoille oleellinen kysymys onkin: mitä on uusi luksus? Herkku on usein yhdistetty korkeaan laatuun ja jopa luksukseen. Tuo kysymys on merkityksellinen osa tätä muutostarinaa. Kun kykenet ennustamaan kuluttajien liikkeitä, niin kykenet palvelumuotoilemaan konsepteja, jotka ovat relevantteja ajassa ja kulkevat edellä. Kun lähes jokaisen taskussa on kauppa, on kuluttajan liikkeisiin vastattava ketterästi. Merkityksellisyys ja vastuullisuus ovat osa uutta luksusta. Ne ovat näkyneet tässäkin tarinassa muutoksen liikkeellepanevana voimana.

Kun liiketoimintoja palvelumuodoillaan, vaatii se myös osaamispääoman uudelleen tarkastelua. Tämän tarinan merkityksellisin osaamispääoma liittyy ketterään moniosaamisen vahvistamiseen, joka luo edellytyksiä vastuulliselle liiketoiminalle. Osaamisen tahdistaminen on ihmisvoimalla tuotetun palvelun merkityksellinen voimavara, joka taas luonnostaan haastaa muutoksen nopeutta, koska uuden oppiminen, sisäistäminen ja hyväksyminen haastavat myös oppimisen nopeuden kyvykkyyttä. Kun muutoksen keskipisteessä ovat ihmiset, niin hyvän perehdyttämisen ja muutosten perusteluiden merkitys sekä tiimin osallistaminen muutokseen kasvavat erityisen merkitykselliseen rooliin. Huolellinen perehdyttämispolku on siis yksi vahva löydös muutosjohtamisen polulla. Älä koskaan vähättele hyvän perehdyttämisen merkitystä ja älä koskaan oikaise siinä, koska löydät huonon perehdyttämisen edestäsi varmasti. Huolellinen perehdyttäminen ja perustelut mahdollistavat onnistuneen muutosjohtamisen.

”Älä oleta”

Uskomukset, oletukset, tulkinnat ja huhut kuuluvat luonnollisena osana muutosmatkaan. Luonnollinen muutosvastarinta ja epävarmuuden sietäminen kasvattavat, vaikka aina ei siinä hetkessä sitä tunnistaisikaan. Jos haluat välttää muutosmatkan suuria karikoita, niin käytä aikaa mahdollisimman paljon tiimin kohtaamisiin kasvotusten. Tämä on myös yksi suurimmista opeistani kahden vuoden muutosjanalla. Älä oleta, vaan keskustele, kuuntele, kertaa ja varmista ymmärrämmekö asioita samalla tavalla. Älä siis oleta, koska ihmiset tulkitsevat muutoksessa poikkeuksellisen voimakkaasti jopa eleitäsi ja muodostavat sanoistasi omaehtoisia tulkintoja. Lähes kaikki elävät muutosmatkalla poikkeuksellisen herkässä tilassa. Tämän vuoksi siksi tunne ohjaa usein ajattelua poikkeuksellisen voimakkaasti ja voimakkaat tunnereaktiot ovat osa inhimillistä muutosmatkaa. Sinun pitää osata tunnistaa merkitykselliset hiljaiset signaalit, koska niiden tunnistaminen auttaa sinua keskittymään oleelliseen. Se ei ole helppoa, mutta mitä voimakkaamman kyvyn omaat terveen tasapainoiseen empatiaan, sitä helpompi sinun on aidosti lukea ihmisiä muutostilanteessa. Empatiakyky on osa hyvän muutosjohtamisen kyvykkyyttä.

Kun johdamme muutoksia yhdessä esimiesten kanssa ja osallistutamme tiimin jäseniä muutoksen suunnitteluun ja toteutukseen, niin on hyvä ymmärtää ihmisten ajattelutavan erilaisuus. Muutos haastaa johtamista ja esimiehiä, koska on kyettävä olemaan empaattinen, mutta samalla myös välillä ehdottoman tiukka ja vaativa. Kun muutosta/ muutoksia optimoidaan parhaalla mahdollisella kaavalla, voi johtaminen tuntua välillä myös poukkoilevalle ja herättää jopa ristiriitaisia tunteita. Muutoksessa on kyettävä myös rohkeisiin tahdistuksiin. Systemaattista muutoskäyrää on syytä tahdistaa ja korjata rohkeasti, jos näkee tehneensä virheitä. Johtajuuteen kuuluu rohkeus olla epätäydellinen ja se myös punnitaan muutosjohtamisen poluilla. On siedettävä epävarmuutta ja se on yksi muutosjohtajan vahvuuksista. On siedettävä myös arvostelua ja viisastelua joka suunnalta. On myös uskallettava mennä joskus edeltä yksin, kuten monessa johtamisopissa todetaan.

”Merkitykselliset kohtaamiset ja esimiesten ominaisuudet”

Johtamista ja kohtaamisia on siis kyettävä tahdittamaan ja se ei ole aina helppoa. Kulttuurin (pääsääntöisesti ihmisten käyttäytyminen – opitut tavat) tahdistaminen ja samalla järjestelmien uudistuminen haastavat oppimisen kykyä ja siksi muutosjana on aina tuplat tai triplat pidempi, kuin olit ehkä omalla piirustuslaudallasi suunnitellut. Esimiehet ovat myös muutoksen suurimmat mahdollistajat, mutta joskus myös välillä suurimmat tulpat. Olen saanut olla 32 vuoden urani aikana monessa muutoksessa mukana ja tehdä töitä satojen esimiesten kanssa. Kokemukseni ja kokemusmittareiden tuottaman datan perusteella uskallan kärjistää seuraavan kaavan: 1/3 esimiehistä omaa kyvykkyyden ketterään muutoksen johtamiseen, 1/3 haluaa oppia, mutta kokee muutosjohtamisen vahvasti epämukavuusalueekseen ja siksi jopa itse kärsii muutoksen/muutosten tuomista haasteista/paineista sekä 1/3 on taas muutoksen jarru, jotka luovat jopa ”vallan linnakkeita” ja siiloja. Nämä joskus jarruttavat pahastikin muutokseen liittyvien siltojen rakentamista. Avoimuus ja luottamus ovat muutoksen merkityksellisimmät tunnetilat. Avoimuus mahdollistaa ja luottamus vahvistaa. Esimiehen luontaiset ominaisuudet johtaa muutosta ovat erityisen merkityksellisiä muutoksen onnistumisen ja nopeuden kannalta.

Yhteenveto – johtamisen löydökset muutosmatkalla:

1. Kärsimättömyys voimavaraksi kokemuksen kautta
2. Tunnista muutosten merkityksellisyys yhdessä, se vaatii paljon kohtaamisia ja keskusteluja kasvotusten tiimin kanssa
3. Empatiakyky auttaa ymmärtämään ihmisten tunnetiloja muutoksessa
4. Osallistuta tiimi muutoksen suunnitteluun ja toteutukseen
5. Muista hyvän perehdyttämisen merkityksellisyys onnistuneessa muutoksessa
6. Älä oleta
7. Esimiesten luontaiset ominaisuudet muutoksen mahdollistajana tai tulppana
8. Ole vaativa ja uskalla johtaa

”Mikä minua ajaa muutoksesta toiseen = välittäminen”

Kun tykkää aidosti ihmisistä ja haluaa pitää työpaikoista huolta, niin syntyy luontainen vetovoima olla mukana muutoksissa. Kun globaalimaailma haastaa Suomenkin palvelualojen työpaikkoja, on meidän tehtävä lujasti töitä yhdessä. Työ ja työpaikkojen luominen on hyvinvointiyhteiskuntamme perusturva. Kun työpaikat uudistuvat, niin tarvitsemme myös uutta osaamispääomaa. Me esimiehet olemme myös osaamispääoman kasvattamisen mahdollistajia. Rohkaistaan, ruokitaan, tuetaan ja mahdollistetaan osaamispääoman kasvua ja muutosta. Jokainen oppii yksilönä ja siksi johtamista on kyettävä tahdistamaan. Se merkitsee vastuullista välittämistä ja merkityksellisiä tekoja yhdessä!

Johtamisen teesit, joihin minä nojaan ja uskon

1. Yhdessä olemme enemmän ja paremmin – pura siiloja ja rakenna siltoja
2. Vähemmän on johtamisessakin enemmän – tee mieluummin perusasiat huolella, kun yrität olla kaikessa täydellinen tai kompastut johtamisen jargoniin!
3. Välitä, valmenna, vastuuta, vaadi, voimaannuta ja valtuuta
4. Avoimuus on valta ja luottamus on lähde
5. Rohkeus, intohimo, merkityksellisyys ja hyvät arvot #RIMA
6. Vaatiminen on vastuullista välittämistä
7. Empatia on osa hyvää esimiestyötä

Mika Heikkinen

Minä olen Mika Heikkinen, ketjunjohtaja, HOK-Elanto, Food Market Herkku. Intohimonani on ihmisten johtaminen ja muutoksen mahdollistaminen. Olen ollut 32 vuotta S-ryhmän palveluksessa, josta 30 vuotta esimiehenä. Opitaan yhdessä tänäänkin. Paremman johtajuuden puolesta #Herkku @HeikkinenMika

Kommentti artikkeliin “”Konsultin Vieraskynä” Mika Heikkinen: Tarina muutoksesta ja mahdollisuuksista”
  1. Katri Vänttinen sanoo:

    Kiitos konkreettisesta ja inhimillisestä kirjoituksesta. Herkun tarinasta löysin paljon opettavaisia eväitä jo toteutuneiden muutosmatkojen muisteluun ja uusiin muutoksiin valmistautumiseen. Kiitos.

Jätä kommentti

css.php